Multilan Active Uèinkovit naèin za izbolj¹anje kakovosti zvoka

(Te¾ave s sluhom vplivajo na raziskave kar 12% prebivalstva. ©tevilo ljudi, ki izgubijo u¹esa, se sistematièno poveèuje. To je pomembno zdravstveno in socialno vpra¹anje. Te¾ave s sluhom se spremenijo v slab¹i polo¾aj v dru¾bi. Za zmanj¹anje kakovosti sluha je veliko dejavnikov. Pomemben je hrup v delovnem okolju, uporaba slu¹alk, ki oddajajo visoke zvoke. Izbolj¹anje kakovosti sluha je pomembno vpra¹anje za bolj¹e delovanje v vsakdanjem ¾ivljenju. Profilaktièni in terapevtski uèinek se odlikuje po Multilan Active. To je sodobna priprava, zahvaljujoè kateri se lahko znebite te¾av s sluhom!

Kako deluje Multilan Active?

Multilan Active je v obliki kapsul, ki hitro prodre v telo. Za to interno delovanje je znaèilna visoka uèinkovitost. Glavna sestavina pripravka je ekstrakt ginka iz Japonske. Pomaga izbolj¹ati stanje slu¹nega aparata, prav tako sprejemnik zvokov v mo¾ganih. Vpliva na zmanj¹anje tinitusa, ¹èiti ¾ivène celice in prepreèuje izgubo sluha. Skupaj z drugimi sestavinami pripravka nahrani in regenerira celice las. Priprava Multilan Active odpravlja ovire, ki omejujejo sprejem zvoka. Mo¾gani imajo bolj¹e vire za pravilno branje sporoèil. Rezultat uèinkovitega delovanja je med drugim ustrezna koncentracija koencima Q10 in tavrina. Mo¾gani in celoten organ za sluh lahko delujejo pri vi¹jih hitrostih, vendar se ne utrudijo. Aktivne snovi, ki jih vsebuje Multilan Active, imajo naravni izvor.

Kaj je Multilan Active?

Multilan Active je ukrep za te¾ave s sluhom, ki odpravlja neugodje in izbolj¹uje kakovost sluha! Glavne prednosti uporabe kapsul so:

 • Poostritev sluha
 • (Akustièni dra¾ljaji iz okolja bodo postali jasnej¹i za prejemnikovo uho.
 • Poveèana uèinkovitost celotnega organa za sluh
 • (Izbolj¹ajo se funkcije vseh elementov slu¹nega sistema.
 • Veèje udobje sluha
 • Izbolj¹ano udobje sluha je celo 50%!
 • (Odprava ¾ivènosti(Obèutek razdra¾enosti izgine zaradi nerazumevanja zvokov.
 • Izbolj¹anje delovanja mo¾ganov
 • (Mo¾gani imajo bolj¹e vire za pravilno branje sporoèil.
 • Za¹èita pred napredkom pri izgubi sluha
 • (Priprava deluje popolnoma profilaktièno, ¹èiti organ za sluh.

Uporaba

(Vsaka tableta Multilan Active vsebuje ustrezno koncentracijo uèinkovin. Za uèinkovito delovanje pripravka zadostujeta samo dve tableti na dan. Zaradi vsebnosti tavrina je pripravek najbolje vzeti zjutraj in opoldne. Taurin ima spodbujevalni uèinek in lahko vpliva na te¾avnost zaspanja, ko se tableta Multilan Active vzame zveèer pred spanjem. Prvi uèinki boste opazili po enem tednu uporabe pripravka. Kakovost sluha se bo zaèela izbolj¹evati. Najbolj¹i uèinki se bodo pojavili po celotni obdelavi z Multilan Active. Pripravek je namenjen odraslim. Zaradi naravne sestave ni kontraindikacij in nobenih stranskih uèinkov. Ponavadi jo dobro prena¹ajo tudi ljudje z razliènimi zdravstvenimi stanji.

Pregledi in uèinki

Vsi, ki se pojavijo v zvezi z zdravilom Multilan Active, opisujejo zadovoljive rezultate, kakor tudi hitrost delovanja kapsul. Najbolj¹e ocene prihajajo od ljudi, ki so redno vzeli Multilan Active. Ljudje, ki so zakljuèili zdravljenje, potrjujejo uèinkovitost pripravka. Obstajajo pripombe, da po tednu uporabe zvoki postanejo veliko jasnej¹i in uho ne trpi zaradi hrupa in motenj. Sestavo pripravka so posvetovali s ¹tevilnimi strokovnjaki, zato je zagotovilo, da so bile izbrane najbolj¹e sestavine. Multilan Active je najbolj¹i naèin, da se izognete no¹enju va¹ega slu¹nega aparata. Slu¹na proteza ni prijazna in povzroèa visoke stro¹ke. Z Multilan Active v nekaj tednih boste ponovno vzpostavili pravilno delovanje sluha. Sli¹ali boste tudi tihi govor.